Zakupy na raty – regulamin

 1. Zakład Optyczny U.H. Łazarowicz Anna, z siedzibą: 41-300 Dąbrowa Górnicza, przy ulicy Karola Adamieckiego 13 (zwany dalej „Zakład”), na podstawie Umowy o współpracy w zakresie sprzedaży ratalnej towarów i/lub usług (zwanej dalej „Umowa”) świadczy dla swoich klientów usługę zakupu towarów w systemie ratalnym.
 2. Zakład, na podstawie Umowy, jest pełnomocnikiem Santander Consumer Bank S.A. (zwanego dalej „Bank”) do zawierania i podpisywania w imieniu Banku:
  – umów o kredyt konsumencki oraz omów o kredyt z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej/rolniczej (zwanych dalej łącznie „Umowa o kredyt”;
  – umów o świadczenie usług bankowości elektronicznej (zwanych dalej „Umowami BE”).
 3. Na podstawie zawartej pomiędzy Bankiem a Zakładem Umowy o współpracy w zakresie sprzedaży ratalnej towarów i/lub usług z dnia 2022-10-17, Bank upoważnia Zakład do:
  – zawierania i podpisywania w imieniu Banku Umów o kredyt oraz Umów BE, wg wzorów zatwierdzonych przez Bank i udostępnionych Zakładowi w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz na uzgodnionych przez Bank warunkach;
  – udzielania osobom umocowanym przez Zakład, zgodnie z postanowieniami Umowy i w okresie jej obowiązywania, dalszych Imiennych pełnomocnictw w zakresie wskazanym w pkt. powyżej, wg wzoru.
 4. Wszystkie szczegóły, warunki i informacje dotyczące usługi ratalnej sprzedaży produktów, znajdujących się w ofercie Zakładu dostępne są w salonie sprzedażowym Zakładu.
 5. Zakład zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług.
 6. Usługa sprzedaży ratalnej produktów znajdujących się w ofercie Zakładu nie dotyczy wszystkich produktów, a jedynie wybranych. Szczegóły dostępne w salonie.
 7. Zakład zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.